Сучасна школа. Сучасний урок. Досвід роботи вчителя початкових класів.

Нещодавно зустрілися педагоги, які не байдужі до проблем сучасної освіти, які вважають, що завдання підвищення її якості стосується кожного з нас.

У грудні 2022 року відбувся онлайн-семінар за темою «Організація сучасного уроку в умовах інформатизації освітнього процесу початкової школи», який підготувала Людмила Ягода, вчитель початкових класів спеціалізованої школи № 187 Солом’янського району міста Києва.

Відповідно до Концепції «Нова українська школа» в Україні одним із найважливіших питань модернізації сучасної освіти є збільшення часу спілкування між учнями, учителем та учнями у класі, заміна репродуктивних технологій та методів навчання діяльнісними, продуктивними, проєктними, передбачено цифровізацію початкової освіти, зокрема у частині визначення цифрової грамотності та віднесення її до ключових життєвих компетентностей. Саме тому актуальним є питання формування цифрової компетентності учнів початкової школи та учителів, що є необхідною умовою забезпечення якості освітнього процесу.

Цифрова грамотність (або цифрова компетентність) визнана Європейським Союзом однією з ключових для повноцінного життя та діяльності людини, а в Законі України «Про освіту» зафіксовано, що формування інформаційно-комунікаційної компетентності є обов’язковим.

Під час семінару Людмила Василівна поділилася досвідом роботи та зазначила, що упровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) спрямоване на інтенсифікацію освітнього процесу, реалізацію ідей розвивального навчання, удосконалення форм і методів організації освітнього процесу, що, у свою чергу, забезпечує перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння учнями уміннями самостійно набувати нові знання. Упровадження комп’ютера в початкову школу гальмувалося щодо доцільності використання такої техніки молодшими школярами, адже окремі дослідження виявили негативний вплив роботи з комп’ютером на учнів молодшого шкільного віку (розвиток гіподинамії, порушення зору, втрата концентрації уваги, навантаження на руки, шию тощо). Крім того, зверталася увага й на психологічний аспект застосування комп’ютера дітьми молодшого віку – виникнення Інтернет- залежності дитини, її захоплення Інтернет-спілкуванням, комп’ютерними й онлайн- іграми і, як наслідок, істотне зацікавлення віртуальною реальністю. Вчитель відмітила, що сьогодні такі недоліки компенсують удосконаленням комп’ютерної техніки, розвиненістю програмних засобів: використання спеціалізованих програмних засобів, за допомогою яких можна фільтрувати зміст Web-сторінок; можливість обмежувати доступ учнів молодшого віку до дорослого контенту в мережі Інтернет; використання Web-додатків (StopKids, Time Boss PRO, NkTimeTracker від Nicekit Software, ContentWasher), які дозволяють накладати часові обмеження роботи дитини за комп’ютером або з конкретною програмою; розробка програмних засобів відповідно до психолого-педагогічних вимог сприйняття дитиною молодшого віку інформації дозволяє органічно поєднати навчальну та ігрову складову.

Особливістю застосування програмного забезпечення навчального призначення є «неявний характер» подання навчальних завдань, що забезпечує непомітне і цілком природне для молодшого школяра переростання гри у навчальну діяльність, зміну ігрових інтересів на пізнавальні, адже досягнення ігрових цілей (виграшу, призу, рекорду тощо) передбачає досягнення й певних навчальних цілей.

Поширення ІКТ змінює звичні методи представлення інформації, її опрацювання, усвідомлення, ініціюючи появу нових потреб сучасного молодшого покоління до отримання знань особливо під час освітнього процесу. Дитина приходить до школи у віці 6-7 років. Вона має необхідний для навчання рівень психічного розвитку, що характеризується розвиненою пам’яттю, гостротою і свіжістю сприйняття, допитливістю, яскравістю уяви, умінням керувати увагою тощо.

Зазначено, що інформаційні технології навчання молодших школярів дають змогу здійснити поступовий перехід від основного виду діяльності дитини дошкільного віку – гри, ігрових вправ – до навчальних вправ, навчальних задач. Наприклад, більшу частину навчального часу, що відводиться на вивчення інформатичної освітньої галузі в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» у початкових класах, діти проводять за своїми улюбленими комп’ютерними навчальним іграми, які мають високу наочність завдяки широкому використанню малюнків, динамічних зображень, анімацій і звукового супроводу. Прихід сучасних мультимедійних технологій дозволив поставити на потік виготовлення комп’ютерних навчальних інтегрованих середовищ, які через їх освоєння дозволяє дитині в індивідуальному темпі, наочно, з великою мотивацією освоювати ту або іншу предметну галузь. Сучасні мультимедійні технології дають змогу інтеграції таких важливих передумов для організації освітнього процесу як мотивація, наочність, індивідуалізація навчальної діяльності, а також організації ефективного моніторингу за навчальною діяльністю з боку учителя.

Проведення уроку з використанням інформаційних технологій дозволяє перекласти частину своєї роботи на комп’ютер, що робить процес навчання цікавішим й інтенсивнішим. «Зауважимо, що комп’ютер не замінює учителя, а тільки доповнює його. Підбір навчальних комп’ютерних ігор залежить насамперед від поточного навчального матеріалу й рівня підготовки учнів. Наявність різних програмно-педагогічних розробок надає повну волю «творчому» учителеві»- наголосила Людмила Василівна.

Систематичне використання комп’ютера на уроці сприяє підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці; зростанню продуктивності уроку; реалізації міжпредметних зв’язків; логізації й структуруванню навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів; зміні ставлення молодших школярів до комп’ютера (вони починають сприймати його не як сучасну іграшку, а як універсальний інструмент для ефективної роботи у будь-якій галузі людської діяльності).

Учасники віртуального семінару мали можливість зазначити, що важливою є дослідницька компетентність, яка передбачає уміння співпрацювати, вступати у контакти, легку сумісність, готовність до змін, до самовизначення. Дослідницька компетентність є ключовою у НУШ, основою для розвитку інших компетентностей, оскільки допомагає людині навчатися впродовж життя, стати конкурентноздатною, успішною у подальшому житті. Використовувати мультимедійні презентації можна на уроці математики під час усного рахунку, математичних диктантів, роботі з геометричним матеріалом, тестуванні, логічних вправах і задачах тощо; на уроках мовно-літературної освітньої галузі – під час зорових диктантів, роботі з деформованими текстами, словникових диктантів, вправ на увагу, при списуванні, складанні опису картин, зображень тощо; під час різних видів словникової роботи, розгляді картин, зображень, портретів письменників, ребусів, кросвордів, тестуванні; на уроках «Я досліджую світ» – під час навчально-пізнавальних ігор, розгляді малюнків, фото, схем, ілюстрацій, ребусів, кросвордів, тестуванні тощо; на уроках мистецтва – під час розгляду картин, малюнків; на уроках дизайну і технологій навчання – при обговоренні технологічних карт, схем тощо.

Отже, комп’ютер природно вписується в життя школи і є ефективним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання. Основними властивостями уроку з використанням ІКТ є: принцип адаптивності (пристосування комп’ютера до індивідуальних особливостей учня); керованість (можлива корекція учителем освітнього процесу); інтерактивність і діалоговий характер навчання (ІКТ мають здатність «відгукуватися» на дії учня і учителя; «вступати» з ними у діалог); оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи; підтримка в учня стану психологічного комфорту у роботі з комп’ютером. ІКТ можна використовувати на всіх етапах уроку: при підготовці, поясненні нового матеріалу, закріпленні набутих знань, повторенні, контролі на різних етапах засвоєння знань. Тому є підстави вважати, що комп’ютер дозволить глибше розвинути резерви молодшого школяра та дасть змогу учителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

У визначенні рівня цифрової компетентності учителя слід дотримуватися розуміння майстерності педагога застосовувати інформаційні технології у своїй професійній діяльності, оскільки саме учитель має уміти критично оцінювати ресурси та використовувати їх з урахуванням педагогіки, бути обізнаним із метою використання різних освітніх ресурсів. За допомогою комп’ютера можна реалізувати принципово нові стратегії навчання, особливо при організації, підготовці та проведенні заняття із застосування технологій дистанційного навчання. Завдяки таким перевагам, як гнучкість та вибір індивідуального темпу, часу навчання, дистанційне навчання складно інтегрувати у традиційну класно-урочну систему. Тож учителі під час карантину та у часи війни відчули необхідність перебудувати навчальний матеріал, виділити найсуттєвіше для пояснення учням, адже самостійне опрацювання навчального матеріалу школярами потребує значно більше часу ніж у класі. Підготовка учителя до проведення уроку із використанням технологій дистанційного навчання та перевірка надісланих учнями виконаних робіт також потребує значно більше часу. Тому актуальною під час дистанційного навчання є оптимізація кількості обов’язкових для виконання учнями завдань (робіт) та їх обсяг. Окрім того, проведення онлайн-уроків відповідно до розкладу занять у синхронному режимі за допомогою засобів для відеоконференцій тривалістю 40-45 хвилин стає складним випробуванням як для учнів, так і для учителів. Виникає гостра потреба у проведенні різноманітних руханок, гімнастики для очей, збільшенні часу на перерви між уроками. Тому частину уроку (20-25 хвилин) потрібно використати для відеопояснень, а іншу частину (25-20 хвилин) для інтерактивної взаємодії та самостійного виконання завдань учнями. Необхідно враховувати, що під час онлайн-спілкування швидкість засвоєння навчального матеріалу учнями менша ніж в очному навчанні. Отже, учителю доцільно виділити найсуттєвіший матеріал теми та планувати для онлайн-уроків менший за обсягом матеріал. У плануванні навчальних занять із використанням технологій дистанційного навчання учитель може застосувати технологію «перевернутого класу», коли перед вивченням теми наступного уроку учні самостійно опрацьовують навчальне відео (презентацію), а в класі учитель надає відповіді на питання, пояснює незрозумілі моменти, разом із учнями розв’язують завдання. Наприклад, під час дистанційного навчання учитель може запропонувати учням у якості домашнього завдання подивитися відео або презентацію з теми наступного уроку (додатково прочитати 1-2 сторінки підручника), запропонувати 2-3 простих запитання для самоперевірки, враховуючи, що час на ознайомлення з новим навчальним матеріалом не повинен перевищувати 30 хвилин. А на онлайн-уроці у синхронному режимі з’ясувати, які питання виникали у школярів під час перегляду відео (презентації), перевірити відповіді на питання для самоперевірки, акцентувати увагу на певних особливостях теми, що вивчається, розібрати розв’язання завдань. Потім дати учням різноманітні завдання для самостійного виконання в робочому зошиті та спільної взаємодії за допомогою онлайн-інструментів (створення спільного документа /презентації /малюнка /карти знань тощо). Ця частина уроку може бути проведена в асинхронному режимі. Як домашнє завдання запропонувати 1-2 завдання та перегляд відео (презентації) до наступного уроку.

Активне використання ІКТ у початковій школі уможливлює успішне досягнення загальних цілей освіти, формує необхідні компетентності учнів у галузі комунікації: уміння збирати факти, їх зіставляти, організовувати, висловлювати свої думки на папері і усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну та письмову мову, відкривати щось нове, робити вибір і приймати рішення. Застосування нових інформаційних технологій у традиційному початковому навчанні дозволяє диференціювати процес навчання молодших школярів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, дає можливість творчо працювати учителю, розширює спектр способів пред’явлення навчальної інформації, дозволяє здійснювати гнучке управління навчальним процесом, є соціально значущим і актуальним.

Навчальний рік в умовах війни – це питання надзвичайно складне і важливе, адже пов’язане перш за все з безпекою дітей. На жаль, в Україні триває жорстока війна. Ми і наші діти вимушені пристосовуватися до нових реалій і продовжувати вчитися жити і навчати нове покоління. Цей навчальний рік – виклик для освітян, батьків та учнів. Але я точно знаю, що ми зможемо забезпечити гідне навчання. Діти мають навчатися, отримувати якісні знання і знаходитися у безпеці. Тому, освітяни всієї України тримають свій освітній фронт, продовжуючи працювати у важких умовах війни, формують унікальний педагогічний досвід, переосмислюють роль освіти, її ціннісні пріоритети та беруть на себе новий рівень відповідальності», – наголосила Людмила Василівна.

Під час навчання дітей з використанням дистанційних технологій Людмила Василівна створює невеличкі тренажери для повторення учнями різних тем. Діти мають змогу онлайн в ігровій формі закріплювати матеріал.

ПОСИЛАННЯ :

Укранська мова 3 клас

Українська мова 4 клас для ДПА


⇐ Повернутися до архіву новин